नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बाणगंगा, कपिलवस्तु


नागरिक वडापत्र

१. नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र सम्बन्धी

क) वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको हकमा

                अ) निवेदक सम्बन्धित जिल्लाकै भएमा ः

             अनुसूची १ बमोजिमको सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो प्रमाणित गरेको आवेदन फाराम ।

                आमा, बाबु वा आफ्नो बंशज खुल्ने तीन पुस्ता भित्रका नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

             जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र वा जन्ममिति खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ।

             सनाखतको लागि एकाघरको तीन पुस्ता भित्रको व्यक्ति ।

             स्पष्ट मुखाकृती, दुबै कान देखिने, हालै खिचिएको स्तरीय फोटो (२.५×३ से.मी.) २ प्रति ।

             विवाहित महिलाको हकमा पतिको नागरिकता, विवाहदर्ताको प्रमाणपत्र र वंशज खुल्ने माईतीतर्फको कागजात ।

                आ) अन्य जिल्लाबाट बसाईसराई गरी आएमा ः

             स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी भएको बसाईसराईको प्रमाणपत्र ।

             जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र घरको नक्सा पास प्रमाण ।

             पानी, विजुली, टेलीफोन महसुल कार्ड आदि घरबासको प्रमाण ।

             यस अघि नागरिकता लिए नलिएको सम्बन्धमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमाणित अभिलेख पत्र ।

 

ख) नागरिकता प्रमाणपत्र नलिदै विवाह भएकी नेपाली महिलाको हकमा

स्थानीय पञ्जिकाधिकारीबाट जारी भएको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र ।

पति वा ससुरा वा सासु वा देवर वा जेठाजुको नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

पति, सासु वा ससुरा वा जेठाजु वा देवरमध्ये कसैको सनाखत ।

वंशज खुल्ने माईती तर्फको आवश्यक कागजात ।

 

ग) महिलाको लागि वैबाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको हकमा

अनुसूची  ७ बमोजिमको सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो प्रमाणित गरेको आवेदन फाराम ।

पतिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

आफू जन्मेको मुलुकको नागरिकता त्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण वा निस्सा  ।

पति वा ससुरा वा सासु वा देवर वा जेठाजुको सनाखत ।

स्पष्ट मुखाकृती,  दुबै कान देखिने,  हालै खिचिएको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो  (२.५×३ से.मी.) २ प्रति ।

 

घ) नागरिकता लिइ सकेको महिलाको ना। प्र। मा पतिको नाम थर र वतन कायम गर्नेको हकमा

सक्कलै नागरिकता प्रमाणपत्र र अन्य जिल्लाको हकमा प्रमाणित अभिलेख ।

विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको निर्धारित प्रतिलिपी आवेदन फाराम ।

सनाखतको लागि पति वा एकाघरको अभिभावक ।

 

ङ) पुनः विवाह भई हालको पतिको नाम थर र वतन कायम गर्नेको हकमा

हालको पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र र विवाहदर्ता प्रमाणपत्र ।

सम्बन्ध विच्छेद गरेको अदालतको फैसला र सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणपत्र ।

सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटोसमेत प्रमाणित गरेको निर्धारित आवेदन फाराम ।

यस अघि नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको भए उक्त नागरिकताको प्रमाणपत्र ।

स्पष्ट मुखाकृती¸ दुबै कान देखिने¸ हालै खिचिएको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो (२.५×३ से.मी.)२ प्रति ।

 

च) सम्बन्ध विच्छेद वा अदालतको फैसलाबाट माईती तर्फको थर, ठेगाना कायम गर्नेको हकमा

स्थानीय निकायबाट सिफारिस भएको नागरिकताको अनुसूची फाराम ।

सम्बन्ध विच्छेदद दर्ता प्रमाणपत्र र अदालतको फैसला सम्बन्धी कागजात ।

माईतीतर्फको वंशज खुल्ने आवश्यक कागजात र तिन पुस्ता भित्रको सनाखत गर्ने व्यक्ति ।

नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको भए सो को सक्कलै प्रमाणपत्र ।

 

छ) कर्मचारी परिवारको नाताले नागरिकता प्रमाणपत्र लिनेको हकमा

सरकारी कार्यालय र संस्थान र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी र शिक्षकको परिवार भए सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र ।

अनुसूची १ वा ७ बमोजिमको कार्यरत जिल्लाको स्थानीय निकायबाट सिफारिस गरिएको पत्र ।

स्पष्ट मुखाकृती, दुबै कान देखिने, हालै खिचिएको स्तरीय फोटो (२.५×३ से.मी.) ४ प्रति ।

पिता र माता र पति वा नजिकको नातेदारको ना.प्र. सहितको सनाखत ।

जन्ममिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र पत्र वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्र पत्र वा नावालक परिचय पत्र ।

विवाहित महिला भए विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पत्र र पतिको ना.प्र.को प्रतिलिपी ।

 

२. नावालक परिचय पत्र सम्बन्धी                            

 

             नावालक पचियपत्र बनाउनेवालाको निवेदन पत्र ।                  

             नावालक पचियपत्र बनाउनेवालाको जन्म दर्ता प्रमाण पत्र ।          

             नावालक पचियपत्र बनाउनेवाला र अविभावक बीचको नाता प्रमाणित ।

             बाबु आमाको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

             सम्बन्धित् स्थानीय निकायको सिफारिस पत्र ।

 

३. विभिन्न विषयको प्रमाणित सम्बन्धी

क) दलित, जनजाति र मधेशी लगायत प्रमाणित

रितपूर्वकको निवेदन र दलित, जनजाति र मधेशी खुलेको आवश्यक कागजात, सम्बन्धित स्थानीय निकायको दलित, जनजाति, मधेशी किटान गरिएको सिफारिस पत्र तथा       नागरिकता प्रमाणपत्र वा नावालक परिचय पत्रको प्रतिलिपी ।

 

ख) कुनै व्यहोरा प्रमाणित

रितपूर्वकको निवेदन, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस पत्र र सोसँग सम्बन्धित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।

ग)  दु्रत राहदानीको सिफारिसको लागि आवश्यक कागजातहरु

  • सक्कलै नागरिकता/नाबालक परिचय–पत्र
  • नागरिकताको फोटोकपी १ प्रति
  • पार्सपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
  • पुरानो राहदानी सक्कल र फोटोकपी १ प्रति
  • रु १० ।– को हुलाक टिकट
  • नागरिकता अभिलेख प्रमाणित
  • बसाई सराईको प्रमाण–पत्रको फोटोकपी

 

४. ठाडो उजुरी सम्बन्धी

रितपूर्वकको निवेदन, नागरिकता वा लाइसेन्स वा कुनै परिचय खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र उजुरसँग सम्बन्धित् कागजतका प्रतिलिपीहरु ।

 

दस्तुर ः रु. १०।– को हुलाक टिकट, (प्रतिलिपी नागरिकताको हकमा रु. १३।– को हुलाक टिकट)

लाग्ने समय ः आवश्यक प्रमाण पुगेकोमा सोही दिन,

जिम्मेवार फाँट तथा कर्मचारी ः सम्बन्धित फाँट प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुख

गुनासो सुन्ने अधिकारी ः अन्य कर्मचारीको हकमा कार्यालय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय